Höstmötet är en mötesplats för alla verksamma inom arbets-och miljömedicin. Mötet är ett forum för debatt om aktuella ämnen samt en möjlighet att få presentera egna större eller mindre forskningsprojekt med efterföljande diskussion, chans till nya infall och/eller nya samarbetspartners.

Arrangörer för höstmötena är föreningen för arbets- och miljömedicin (ARM) i samarbete med de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet.

Höstmöte 2020

Ett digitalt höstmöte hölls den 30 november 2020. Detta höstmöte som var tänkt att hållas i Göteborg i november blev inställt på grund av den rådande Coronapandemin. ARM och Arbets- och miljömedicin i Göteborg ordnade i stället ett kortare digitalt höstmöte med det aktuella temat Covid-19 -Blixtrapportering om aktuell forskning från Arbets- och miljömedicin.

Malin Alsved från Lunds Tekniska högskola (LTH) presenterade intressant forskning om virus i sjukhusluft och aerosoler i utandningsluft vid sång. Därefter berättade de olika AMM-klinikerna om den Corona-relaterade forskningen som pågår eller som planeras.  Se programmet här: Inbjudan_digitalt_höstmöte 2020

Höstmöte 2019

Den 13-14 november hölls 2019 års höstmöte i Örebro i samarbete med Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Örebro. Temat var Möjligheter och utmaningar för arbets- och miljömedicinsk forskning. Mer information finns under länken nedan. Där finns även möjlighet att ladda ned flertalet presentationer.

https://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Arbets–och-miljomedicinska-kliniken/Utbildning1/Tidigare-utbildningar/Hostmote-2019/

Höstmöte 2018

2018 anordnades höstmötet i Uppsala. Besök Arbets- och miljömedicin i Uppsalas webbplats för att ta del av material från konferensen.