Svenska Läkaresällskapets medlemsförening för Arbets- och miljömedicin (ARM)

Stadgar antagna vid ARMs årsmöte 2020-02-06

§ 1

Föreningens uppgift är att främja arbets- och miljömedicinsk forskning, utbildning och utveckling.

Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet vilket också innebär att anordna föredrag och sammankomster i egen regi eller i samverkan med läkaresällskapet samt att besvara remisser och lämna andra utlåtanden. Om sådana ärenden berör andra medlemsföreningar och sektioner i sällskapet skall samråd med dessa ske.

§ 2 a

Föreningen utgör en sammanslutning av för dess verksamhet intresserade personer med medicinsk, naturvetenskaplig, teknisk eller beteendevetenskaplig utbildning.

§ 2 b

Medlemskap i föreningen innebär uppgivande av personuppgifter och betalning av fastställd årsavgift. Medlem som trots påminnelse under två år inte erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlem är enligt § 3 Svenska  Läkaresällskapets stadgar föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet.

§ 2 c

Till hedersmedlem kan föreningen vid årsmöte utse person som främjat föreningens syften.

§ 3

Medlemsregistret innehåller namn, adress, e-post och uppgift om medlemmen är läkare (legitimerad, pensionär, examinerad men ej legitimerad), hedersmedlem, tillhör en annan profession, samt eventuell tillhörighet till annan medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet.

Medlemsregistret skall årligen, senast den 1 november, lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem skall kunna få nyttja förmåner (se § 11) och för att föreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige skall kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Uppgifterna antal läkarmedlemmar avser de medlemmar som fanns registrerade den 1 september samma år.

§ 4

Vid årsmötet
a) godkänns verksamhets- och revisionsberättelse
b) beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen
c) fastställs årsavgift till medlemsföreningen ARM
d) väljs styrelseledamöter, två revisorer och en revisorsuppleant
e) väljs valberedning bestående av minst två medlemmar för en tid om ett år

Rösträtt på årsmötet har medlemmar som betalat avgift för verksamhetsåret. Nämndledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är föreningsmedlem, äger tillträde till föreningens årsmöte med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i beslut. Beslut på årsmötet sker via öppen omröstning om inte annat begärs. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 5

Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet vald styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och fem övriga ledamöter. Styrelsen strävar efter att den skall ha en flerprofessionell och geografiskt spridd sammansättning. Uppgift om föreningens styrelseledamöter skall efter förrättade val snarast skickas till Sällskapet.

Styrelseledamot som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet bör vara läkare. Styrelsen utser ledamot/ledamöter till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denne (dessa). Ledamot/ledamöter och suppleant(er) i Sällskapets fullmäktige skall vara läkare.

§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter deltar. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal har  ordföranden utslagsröst. Medlemsföreningens styrelsemöten och årsmöte skall protokollföras.

Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Beslut i ärenden som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter skall snarast skickas till Sällskapets nämnd genom utdrag ur protokoll.

§ 7

Förslag till val av styrelsemedlemmar vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst två medlemmar.

§ 8

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden januari – december.

Föreningens ordinarie årsmöte äger rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång på tid och plats som bestäms av styrelsen. Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst 15 dagar i förväg.

Extra årsmöte skall hållas när minst två styrelseledamöter eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant motiverat av ett för föreningen relevant ärende.

Fråga eller frågor som medlemsföreningen vill föra upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötes föredragningslista bör behandlas på medlemsföreningens styrelsemöte och tillsändes Svenska Läkaresällskapets nämnd minst två månader före deras ordinarie fullmäktigemöte.

§ 9

Beslut om ändring av stadgarna kan endast ske på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring skickas in till styrelsen minst två månader före årsmötet.

Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens motivering, skickas till medlemmarna med kallelsen till årsmötet. För ändring av stadgarna krävs att minst två tredjedelar av de närvarande och röstberättigade vid årsmötet är eniga.

Beslutad ändring av stadgarna träder i kraft efter fastställande av Svenska Läkaresällskapet.

§ 10

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 3) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål.

§ 11

Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och för medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och Svenska Läkaresällskapet rörande föreningens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.

Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 10).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål:

• beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se § 3),
• beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se § 3),
• när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
• när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet, kan utnyttja dessa.

Svenska Läkaresällskapet är kontaktpunkt för sina medlemmar som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapets egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för övriga föreningsmedlemmar.

§ 12

Upplösning av föreningen kan endast ske på styrelsens förslag. Beslut om upplösning skall för att vara giltigt fattas med 4/5 majoritet med två årsmöten i följd, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Om föreningen upplöses skall tillgångarna överföras till Svenska Läkaresällskapet.