Ansökan om stipendie är nu öppen.

Ansökan ska inkomma senast 1 april.

Syftet med stipendiet är att möjliggöra för företrädesvis doktorander och nydisputerade inom föreningens verksamhetsområde att presentera resultat vid internationella vetenskapliga möten och konferenser. Du som söker måste vara medlem i föreningen, se information under fliken Medlem.

Föreningen för Arbets- och miljömedicin (ARM) utlyser ett stipendier om 10 000 kronor.

Styrelsen kommer att fatta beslut om vilka som blir stipendiater senast 1 maj. Dessa presenteras sedan på hemsidan.

Ansökan

Ansökan ska innehålla syfte, abstrakt och uppgift om vart abstraktet har skickats för presentation. Ansökan skickas till föreningens ordförande och kassör, se info under fliken Styrelsen.

Stadgar för ARMs stipendiefond

§ 1 Ändamål

Fonden syftar till att möjliggöra för företrädesvis doktorander och nydisputerade inom medlemsföreningens verksamhetsområde att presentera resultat vid internationella, vetenskapliga möten. Sökande ska vara medlem i medlemsföreningen*.

§ 2 Förvaltning

Fonden förvaltas av medlemsföreningens styrelse och redovisas separat i ekonomiska redogörelser. Fondens medel placeras enligt styrelsens beslut.

§ 3 Stipendier

Medlemsföreningens styrelse beslutar om och kungör senast i januari varje år vilka stipendiebelopp som ställs till förfogande under närmaste 12 månader. Kungörelse sker på medlemsföreningens hemsida. Sista ansökningsdag är 1 april. Ansökan ställs till medlemsföreningens kassör. Ansökan ska innehålla syfte, abstrakt och uppgift om huruvida abstrakt har accepterats för presentation. Styrelsen fattar beslut om stipendier senast 1 maj. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Medlen utbetalas efter rekvisition som sänds till medlemsföreningens kassör. Ej utnyttjat stipendium skall återbetalas.

§ 4 Gåvor

Gåvor till stipendiefonden mottas efter beslut av medlemsföreningens styrelse. Gåvor till fonden får inte vara förenade med villkor utöver fondens stadgar.

§ 5 Upplösning

Fonden kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande medlemsföreningens årsmöten. Fondens medel tillfaller då medlemsföreningen.

*/Beträffande medlemskap och årsavgift hänvisas till medlemsföreningens hemsida på  http://arm-arbetsochmiljomedicin.com/