Varje år utlyser vi några stipendier om vardera 10 000 kronor. Syftet är att möjliggöra för företrädesvis doktorander och nydisputerade inom föreningens verksamhetsområde att presentera resultat vid internationella vetenskapliga möten och konferenser. Du som söker måste vara medlem i föreningen.

På grund av den pågående Coronapandemin med restriktioner vad gäller folksamlingar och resor har ingen utdelning av stipendier skett under 2020.

Nu är det dags att söka 2021 års stipendium!

Föreningen för Arbets- och miljömedicin (ARM) utlyser två stipendier om vardera 10 000 kronor. För att kunna ansöka om stipendiet måste du vara medlem i ARM. Medlemsavgiften betalas till Plusgirokonto 66 16 10 – 6. Ange namn, mailadress, adress samt profession. Innan du blir medlem, se mer information om medlemsavgift, profession samt kontaktuppgifter under fliken Medlem.

Ansökan

Ansökan ska innehålla syfte, abstrakt och uppgift om var abstrakt har skickats för presentation.

Ansökan om stipendiet skickas till Maria Assenhöj senast den 1 april. Styrelsen fattar beslut om stipendierna senast 1 maj.

E-post: maria.assenhoj@regionostergotland.se

 

Stadgar för ARMs stipendiefond

§ 1 Ändamål

Fonden syftar till att möjliggöra för företrädesvis doktorander och nydisputerade inom medlemsföreningens verksamhetsområde att presentera resultat vid internationella, vetenskapliga möten. Sökande ska vara medlem i medlemsföreningen*.

§ 2 Förvaltning

Fonden förvaltas av medlemsföreningens styrelse och redovisas separat i ekonomiska redogörelser. Fondens medel placeras enligt styrelsens beslut.

§ 3 Stipendier

Medlemsföreningens styrelse beslutar om och kungör senast i januari varje år vilka stipendiebelopp som ställs till förfogande under närmaste 12 månader. Kungörelse sker på medlemsföreningens hemsida. Sista ansökningsdag är 1 april. Ansökan ställs till medlemsföreningens kassör. Ansökan ska innehålla syfte, abstrakt och uppgift om huruvida abstrakt har accepterats för presentation. Styrelsen fattar beslut om stipendier senast 1 maj. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Medlen utbetalas efter rekvisition som sänds till medlemsföreningens kassör. Ej utnyttjat stipendium skall återbetalas.

§ 4 Gåvor

Gåvor till stipendiefonden mottas efter beslut av medlemsföreningens styrelse. Gåvor till fonden får inte vara förenade med villkor utöver fondens stadgar.

§ 5 Upplösning

Fonden kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande medlemsföreningens årsmöten. Fondens medel tillfaller då medlemsföreningen.

*/Beträffande medlemskap och årsavgift hänvisas till medlemsföreningens hemsida på  http://arm-arbetsochmiljomedicin.com/