Vi finns till för att främja arbets- och miljömedicinsk forskning, utbildning och utveckling. Föreningen anordnar exempelvis höstmöten, utlyser stipendier, besvarar remisser och bevakar utvecklingen inom Svenska Läkaresällskapet.

Alla verksamma inom arbets- och miljömedicin, oavsett yrkeskategori, är välkomna som medlemmar i föreningen.

Aktuellt

Lunchwebinar om hälsa och OS i Tokyo 14 juli 2021

Jonas F. Ludvigsson och Hans-Christer Holmberg pratar tillsammans om hälsa och OS i Tokyo och hur svenska elitidrottare förbereder sig för OS. Vad är nytt och vad är annorlunda, när man nu ska arrangera Olympiska Spelen och samtidigt hantera och verka under covid-19.

För program och anmälan

Kvällswebbinarium om global psykisk hälsa och vägen framåt

Vad är Sveriges roll i global psykisk hälsa? Hur kan svenska aktörer bidra för att förbättra den mentala hälsan världen över – både i låginkomstländer och hos utsatta grupper på hemmaplan?

Program och anmälan

Lunchseminarium om klimatkris och hållbar utveckling, läkarens roll och möjligheter

Klimatet och hållbar utveckling är en av vår tids stora ödesfrågor som kommer att påverka vår hälsa såväl som framtidens sjukdomspanorama och hälso- och sjukvård. Lyckligtvis finns det synergieffekter, där ett effektivt klimatarbete samtidigt har positiva effekter för vår hälsa. Vad är läkarens roll och vilka möjligheter har läkarkåren att arbeta för ökad hållbarhet? Hur ska hållbarhetsperspektivet lyftas inom läkarutbildningen?

För information och anmälan

Introduktionsutbildning i Krav- och Funktionsschema 5 maj

Krav och Funktionsschema” (KOF) syftar till att undersöka och kartlägga obalanser mellan krav som ställs i befintligt arbete och den anställdes funktionsförmåga, samt ge underlag för att identifiera lämpliga åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering.

För program och anmälan

Inbjudan till temadag om vibrationer 22 april

Vibrationsskador är idag den vanligaste arbetssjukdomen och det förebyggande arbetet är viktigt för att undvika vibrationsskador. Arbets- och miljömedicin inbjuder till tema dag om detta ständigt aktuella ämne.

För program och anmälan

Inbjudan SLS fortbildningsdag 21/4: Kostens betydelse för individuell, global och planetär hälsa

Sjukdomsbörda till följd av kostvanor är bland topp tre riskfaktorer i Sverige, tillsammans med tobak och hypertoni. Hur vi producerar och konsumerar mat står även för en betydande del av CO2 utsläpp, antibiotikaanvändning (resistensutveckling), minskad biologisk mångfald och många andra kritiska miljöproblem. Maten vi äter påverkar mänsklig hälsa direkt och indirekt och är högst relevant även i vårt kliniska arbete.

För program och anmälan

Strålsäkerhetsverkets Webbutbildning 16 mars
”Tillsynsvägledning avseende radiovågsexponering från basstationer för mobiltelefoni”

I samband med utrullningen av 5G-näten i Sverige ser Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten ett ökat behov av stöd till kommunerna för att de ska kunna besvara frågor och bedriva sin tillsyn på ett effektivt sätt.
Utbildningen som riktar sig till kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörer och till miljömedicinare vid landets kliniker.

För mer information och anmälan om utbildningen följ denna länk: För anmälan och mer information

Inbjudan SLS fortbildningsdag 13/4: Digitala vårdmöten

Digitala vårdmöten har troligen kommit för att stanna. Vad är det digitala stödets effektivitet resp effekt? Idag finns en brist på studier om detta.
Vid SLS Inspirationsdag eHälsa demonstreras exempel på forskning om digitalt stöd för diagnos och behandling inom primärvård och sjukhusvård samt rehabilitering med de etiska och rättsliga aspekter som gäller.

E-hälsodag Program och anmälan

Vikten av en bra ergonomi

Eftersom belastningsbesvären fortsätter att öka i Sverige och i Europa kommer det under 2020 – 2022 på gå en EU-kampanj som heter friska arbetsplatser belastar rätt. Orsaken till belastningsbesvär är ofta repetitiva och upprepade rörelser, tröttande och smärtsamma arbetsställningar samt bärande eller förflyttning av tunga bördor. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Webbinarium Lyfta, bära och hantera föremål

Kunskapssammanställning från Mynak

Mynak- Myndigheten för arbetsmiljökunskap, kommer att presentera  kunskapssammanställningar gällande social- och organisatorisk arbetsmiljö, trender kring framtidens arbetsmiljö och hur den fysiska arbetsmiljön påverkar vår hälsa. Läs mer om detta i deras senaste nyhetsbrev.

MYNAKS Nyhetsbrev

SLS arrangerar ett webbinarium om kostens betydelse 21 april

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård arrangerar tillsammans med Läkare för miljön en digital fortbildningsdag den 21 april 2021 på Zoom. För program och anmäl se nedan.

Kostens betydelse för individuell, global och planetär hälsa- möjligheter i klinisk vardag

ARMs digitala årsmöte

Den 15 februari höll medlemsföreningen för arbets- och miljömedicin (ARM) ett digitalt årsmöte. Dagordning, informationsbrev, verksamhetsberättelse, stadgar, förslag på stadgeändring, budget och bokslut finner du via dessa länkar. Dagordning Årsmöte ARM 2021Infobrev 2021Verksamhetsberättelse 2020Stadgar antagna vid ARMs årsmöte 2020 02 06Förslag till ändring §5 i stadgarna; Budget 2020Bokslut 2020

Årsmötesprotokoll finns att läsa under fliken Medlem/Protokoll och verksamhetsberättelse.

Det är nu dags att betala årets medlemsavgift!

Det gör du genom att sätta in avgiften på plusgiro 661610-6 och ange ditt namn, e-postadress och medlemskategori, se listan nedan.

Vänligen maila denna information till kassör Maria Assenhöj på e-post maria.assenhoj@regionostergotland.se i samband med betalning av medlemsavgiften.

  • Annan profession än läkare: 150 kr
  • Läkare: 290 kr
  • AT-läkare: 220 kr
  • Pensionerad läkare: 220 kr
  • Läkare som är medlem i flera medlemsföreningar i SLS: 220 kr

Nu är det dags att söka 2021 års stipendium!

Föreningen för Arbets- och miljömedicin (ARM) utlyser två stipendier om vardera 10 000 kronor. Syftet är att möjliggöra för företrädesvis doktorander och nydisputerade inom föreningens verksamhetsområde att presentera resultat vid internationella vetenskapliga möten och konferenser. Du som söker måste vara medlem i föreningen. För mer information, se fliken Stipendier.

Läs mer om 2019 års stipendiater Kristina Eliasson och Ylva Sjöström under fliken Stipendier.

Ny rapport från Nordiska expertgruppen för kriteriedokument om kemiska hälsorisker (NEG)

Nordiska expertgruppen (NEG) har i uppdrag av de nordiska tillsynsmyndigheterna att skriva kriteriedokument om kemiska hälsorisker i arbetsmiljön. Dokumenten utgör vetenskapliga underlag för att sätta nationella hygieniska gränsvärden för kemiska ämnen. Rapporten kan du ta del av via länken, The Nordic Expert Group

Arbetshälsorapport 2020

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har gett ut Arbetshälsorapport Stockholms län 2020. Rapporten beskriver risker i olika yrken i Stockholms län utifrån ett brett perspektiv. Den presenterar en karta över ogynnsamma arbetsförhållanden, låg kunskap om vart man vänder sig i arbetsmiljöfrågor och ifall man har tillgång till företagshälsovård och ogynnsam livsstil i olika yrkesgrupper, och särskilt de yrkesgrupper där detta sammanfaller så att det finns ett påtagligt behov av insatser. För mer information se länken: Arbetshälsorapport 2020

Sektionen för arbets- och miljömedicin blir medlemsförening i SLS

I maj 2020 beslutade Svenska Läkaresällskapets (SLS) fullmäktige att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening. I samma omgång blev ARM invald som medlemsförening istället för att vara en sektion och beslutet gäller från och med den 1 januari 2021. Läs mer om vad detta innebär för dig  under fliken Medlem. Där hittar du också information om dataskyddsförordningen (GDPR) och om hur ARM hanterar medlemsuppgifter.

Utbildning

SLS Inspirationsdag eHälsa 2021 den 13 april

Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa arrangerar SLS Inspirationsdag eHälsa den 13 april, kl. 13.00—17.00 på Zoom. Se länken Inspirationsdag eHälsa

Nytt datum för möte om hälsorelaterad miljöövervakning blir den 27/4 2021

Naturvårdsverket tillsammans med Lunds universitet anordnar mötet den 27 april 2021 på Medicon Village i Lund. Se länken för mer information. https://www.hami2020.event.lu.se/

Inbjudan till digitalt Vårmöte 2021 i Umeå den 20-21 maj

Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör covid-19, unga i arbetslivet, hälsoekonomi, interventioner och hälsoeffekter av luftföroreningar. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning. Sista anmälsningsdag för Early Bird är den 22/2. Anmälan stänger den 30/4. Se länken Vårmöte 2021

Avhandling – Cobalt in the hard metal production industry – exposure via inhalation and skin and the inflammatory response in human keratinocytes

Den 9 oktober försvarade Maria Klasson vid Arbets- och miljömedicin i Örebro sin avhandling om exponering av kobolt via andningsvägar och hud inom hårdmetalltillverkningen och påverkan på hudceller. För mer information, se Abstrakt avhandling

Klimat och hälsa – Ny kunskapssammanställning

I samband med Världsmiljödagen 5 juni släpptes rapporten Klimat och hälsa som belyser olika åtgärder som kan minska risken för allvarliga klimatförändringar och som samtidigt förbättrar människors hälsa. Ett syfte med rapporten är att presentera möjligheter för vad man inom hälso- och sjukvården kan göra för att minska klimatpåverkan. För mer information, se länkarna nedan.

Klimat och hälsa

Hur tar vi oss an arbetsmiljöarbetet i Coronatider?

SKR och Arbetsmiljöverket ger sina bästa tips, bland annat att bilda någon form av krisgrupp, upprätta en handlingsplan och att kommunicera tidigt och tydligt. Se länken för mer information.

5 tips för arbetsmiljöarbete i coronatider

Yrke som orsak till lungsjukdom

Viktigt att överväga yrke som orsak till lungsjukdom. I en intressant artikel i Läkartidningen sammanfattas en litteraturöversikt om den kvantitativa betydelsen av exponeringar på arbetsplatsen för uppkomst av icke-malign lungsjukdom. Ett av huvudbudskapen är att exponeringar på arbetet kan förklara insjuknandet hos mer än var tionde vuxen med astma, KOL, lungfibros eller pneumoni. Se nedan länk för mer information.

https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2019/11/Viktigt-att-overvaga-yrke-som-orsak-till-lungsjukdom/://

EUs gränsvärden för carcinogener i arbetsmiljön

EU-parlamentet har nyligen utfärdat ett direktiv för att skydda arbetare från exponering för carcinogener och mutagener i arbetsmiljön. Direktivet innehåller en lista med s.k. bindande gränsvärden för ett antal ämnen. Av särskild betydelse är att EU nu fastställer ett gränsvärde för avgaser från dieselmotorer.

Läs mer om detta här:

EUs direktiv carcinogener

Per Gustavsson som skrivit texten är professor och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm och vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Hemsidan senast ändrad av Gunilla Käller den 22 april, 2021