Vi finns till för att främja arbets- och miljömedicinsk forskning, utbildning och utveckling. Sektionen anordnar exempelvis höstmöten, utlyser stipendier, besvarar remisser och bevakar utvecklingen inom Svenska Läkaresällskapet.

Alla verksamma inom arbets- och miljömedicin, oavsett yrkeskategori, är välkomna som medlemmar i föreningen.

Aktuellt

Klimat och hälsa – Ny kunskapssammanställning

I samband med Världsmiljödagen 5 juni släpptes rapporten Klimat och hälsa som belyser olika åtgärder som kan minska risken för allvarliga klimatförändringar och som samtidigt förbättrar människors hälsa. Ett syfte med rapporten är att presentera möjligheter för vad man inom hälso- och sjukvården kan göra för att minska klimatpåverkan. För mer information, se länkarna nedan.

Världsmiljödagen: Ny kunskapsöversikt lyfter klimatförändringens hot mot folkhälsan

Klimat och hälsa

Hur tar vi oss an arbetsmiljöarbetet i Coronatider?

SKR och Arbetsmiljöverket ger sina bästa tips, bland annat att bilda någon form av krisgrupp, upprätta en handlingsplan och att kommunicera tidigt och tydligt. Se länken för mer information.

5 tips för arbetsmiljöarbete i coronatider

Ingen utdelning av stipendier under 2020

På grund av den pågående Coronapandemin sker ingen utdelning av stipendier under 2020. Syftet med stipendiet är att möjliggöra för doktorander och nydisputerade att presentera resultat vid internationella vetenskapliga möten och konferenser, vilket inte går att genomföra med rådande restriktioner vad gäller folksamlingar och resor. Uppdatering om framtida stipendieutdelningar kommer att läggas ut här på hemsidan.

Höstmötet 2020 inställt

Höstmötet 2020 som var tänkt att hållas i Göteborg i november är inställt på grund av den rådande Coronapandemin.

Förändringar av ARMs styrelse

Vid ett konstituerande styrelsemöte den 27 februari 2020 valdes Kristina Jakobsson (AMM i Göteborg) till ny ordförande för ARM. Till vice ordförande valdes Ingela Helmfrid (AMM i Linköping), till kassör Maria Assenhöj (AMM i Linköping) och till sekreterare Anita Gidlöf Gunnarsson (AMM i Örebro). För tillsättandet av övriga ledamöter, se fliken Styrelsen.

ARMs årsmöte

Den 6 februari hade ARM sitt årsmöte. Dagordning, bokslut och budget samt förslag på nya stadgar finner du via nedanstående länkar. Protokollet från årsmötet och verksamhetsberättelse finner du under fliken Medlem/Protokoll och verksamhetsberättelse.

Dagordning Årsmöte ARM 2020 ; Bokslut och budget; Förslag stadgeändringar för att bli medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet

Det är nu även dags att betala årets medlemsavgift. Det gör du genom att sätta in 150 kr på plusgiro 661610-6 och ange ditt namn och e-postadress.

Vårmötet 2020 i Umeå är framflyttat till 2021

På grund av Corona-pandemin är årets Vårmöte i Umeå framflyttat till den 20-21 maj 2021. För mer information, se länken nedan.

Vårmöte 2020

Yrke som orsak till lungsjukdom

Viktigt att överväga yrke som orsak till lungsjukdom. I en intressant artikel i Läkartidningen sammanfattas en litteraturöversikt om den kvantitativa betydelsen av exponeringar på arbetsplatsen för uppkomst av icke-malign lungsjukdom. Ett av huvudbudskapen är att exponeringar på arbetet kan förklara insjuknandet hos mer än var tionde vuxen med astma, KOL, lungfibros eller pneumoni. Se nedan länk för mer information.

https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2019/11/Viktigt-att-overvaga-yrke-som-orsak-till-lungsjukdom/://

Avhandling – Är det farligt att bo i förorenade områden?

Den 22 november 2019 försvarade Ingela Helmfrid, vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, sin avhandling ”Exposure and body burden of environmental pollutants and risk of cancer in historically contaminated areas”.

För mer information, se länkarna nedan.

Förorenade områden – En hälsorisk???

Sammanfattning_Avhandling_Ingela_Helmfrid_2019

Avhandling – Exposure to air pollution in the work and residential environment during pregnancy and adverse birth effects

Den 8 november 2019 försvarade Filip Norlén, IMM, Karolinska institutet, sin avhandling ”Exposure to air pollution in the work and residential environment during pregnancy and adverse birth effects”.

En av artiklarna med open access, se länken nedan.

Occupational exposure to organic particles and combustion products during pregnancy and birth outcome in a nationwide cohort study in Sweden

AMM i Uppsala har intressanta tisdagsseminarier

Under hösten 2020 ansvarar AMM i Uppsala för tisdagsseminarier inom olika områden, till exempel om ergonomisk riskbedömning, SAM och OSA enligt STAMINA, SBU – arbetsmiljö och hälsa, metaller m.m. Varje seminarium sänds som ett videomöte (t ex via Skype).

Se länkarna för mer information. Webb-seminarier AMM Uppsala hösten 2020; Virtuellt mötesrum AMM; Instruktioner videomöte externa deltagare AMM_FoU_190212

SLS Youtubekanal och CAMMs filmseminarier

Ta del av Svenska Läkaresällskapets livesändningar och inspelningar med intressanta seminarier och debatter. Du kan också titta på inspelade seminarier från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Se länkarna nedan.

SLS Youtubekanal

Filmseminarier från CAMM

Stipendiater 2019

Doktoranderna Kristina Eliasson, Uppsala universitet och Ylva Sjöström, Arbets- och miljömedicin, Örebro, har av ARM beviljats var sitt resestipendium på 10.000 kr. Ta del av deras erfarenheter under fliken Stipendier.

Utbildning

Webb-konferens om samtidig exponering inom miljörelaterad hälsa, 7 oktober

Detta är en webb-konferens om den pågående forskningen och policyarbetet om samtidig exponering för miljöfaktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande. Särskilt fokus ligger på jämlik hälsa. Arrangörer är Folkhälsomyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket 2020 års Open Conference inom EU-nätverket ERA-ENVHEALTH. För mer information, se nedan länk.

Digital konferens, datum och tid: 7 oktober, klockan 10.00 – 14.00

Webb-konferens om samtidig exponering inom miljörelaterad hälsa

Nytt datum för möte om hälsorelaterad miljöövervakning

Naturvårdsverket tillsammans med Lunds universitet anordnar mötet den 2-3 december på Medicon Village i Lund. Se länken nedan för mer information.

https://www.hami2020.event.lu.se/

Swedish Global Health Conference Malmö 2020

Den 24-25 november 2020, Lunds universitet, Malmö. Se länken nedan för mer information.

Swedish Global Health Conference 2020

EUs gränsvärden för carcinogener i arbetsmiljön

EU-parlamentet har nyligen utfärdat ett direktiv för att skydda arbetare från exponering för carcinogener och mutagener i arbetsmiljön. Direktivet innehåller en lista med s.k. bindande gränsvärden för ett antal ämnen. Av särskild betydelse är att EU nu fastställer ett gränsvärde för avgaser från dieselmotorer.

Läs mer om detta här:

EUs direktiv carcinogener

Per Gustavsson som skrivit texten är professor och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm och vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Hemsidan senast ändrad av Anita Gidlöf Gunnarsson den 8 juni, 2020