Vi finns till för att främja arbets- och miljömedicinsk forskning och utveckling. Sektionen anordnar exempelvis höstmöten, utlyser stipendier, besvarar remisser och bevakar utvecklingen inom Svenska Läkaresällskapet.

Alla verksamma inom arbets- och miljömedicin, oavsett yrkeskategori, är välkomna som medlemmar i föreningen.

Aktuellt

Höstmötet 2019

Boka in redan nu nästa Höstmöte i Örebro den 13-14 november 2019. Temat för konferensen är ”Möjligheter och utmaningar för arbets- och miljömedicinsk forskning”. Mer information om höstmötet finns under fliken Höstmöte 2019 på denna hemsida.

Årets stipendiater 2019

Doktoranderna Kristina Eliasson, Uppsala universitet och Ylva Sjöström, Arbets- och miljömedicin, Örebro, har av ARM beviljats var sitt resestipendium på 10.000 kr. Grattis och lycka till med presentationerna av er forskning!

Utmattningssyndrom – uppdatering av diagnostik och behandling

Svenska Läkaresällskapet anordnar en fortbildningsdag om utmattningssyndrom.

Datum och plats: onsdagen den 25 september 2019 i Stockholm. Läs mer på länken nedan.

utmattningssyndrom—uppdatering-av-diagnostik-och-behandling

Global hälsa och hållbar utveckling

Svenska Läkaresällskapet anordnar denna fortbildningsdag.

Datum och plats: 20 november 2019 i Stockholm. Läs mer på länken nedan.

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/global-halsa-och-hallbar-utveckling2/

Kommande kurs om Myndigheter – en översikt

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) anordnar en kurs som ska ge en översikt över de nationella myndigheter som Arbets- och miljömedicin samverkar med i olika frågor. Kursen utgår från myndigheternas uppdrag, men behandlar även frågor relaterade till miljöbalken, ansvarsfördelning/uppföljning av miljökvalitetsmålen, globala målen för hållbar utveckling samt Agenda 2030. Kursen vänder sig till dig som är nyanställd på någon av de arbets- och miljömedicinska enheterna eller är handläggare på en berörd myndighet.

Datum för kursen är 27-28 november 2019. Läs mer om kursen på länken nedan.

http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/myndighetskurs/

EUs gränsvärden för carcinogener i arbetsmiljön

EU-parlamentet har nyligen utfärdat ett direktiv för att skydda arbetare från exponering för carcinogener och mutagener i arbetsmiljön. Direktivet innehåller en lista med s.k. bindande gränsvärden för ett antal ämnen. Av särskild betydelse är att EU nu fastställer ett gränsvärde för avgaser från dieselmotorer.

Läs mer om detta här:

EUs direktiv carcinogener

Per Gustavsson som skrivit texten är professor och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm och vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.