FÖRENINGEN FÖR ARBETSMEDICIN OCH OMGIVNINGSHYGIEN TILLIKA SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS SEKTION FÖR ARBETSMEDICIN OCH OMGIVNINGSHYGIEN

Avskrift efter förlaga Förslag 1983-09-12. Behandlat vid FM 1983-10-04, § 19.

§ 1

Föreningens uppgift är att främja arbetsmedicinens och omgivningshygienens utveckling. Såsom sektion av S.L. anordnar föreningen föredrag eller demonstrationer vid Sällskapets sammankoms-ter i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtanden i ärenden som hänskjutes till föreningen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan (andra) sektion(er) i Sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske.

§ 2 a

Föreningen utgör en sammanslutning av för dess verksamhet intresserade personer med medicinsk – särskilt arbetsmedicinsk och hygienisk – naturvetenskaplig, teknisk eller beteendevetenskaplig utbildning.

§ 2 b

Medlem inväljes av föreningens styrelse efter ansökan. Styrelsens beslut skall vara enhälligt. Upp-nås ej enhällighet, hänskjutes ärendet till föreningen, som vid nästkommande sammanträde avgör frågan om inval, varvid för inval fordras minst två tredjedels majoritet.

§ 2 c

Styrelseledamot skall vara ledamot eller associerad ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Övriga medlemmar bör vara ledamöter eller associerade ledamöter av Sällskapet. Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse ej under två år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 3

Till hedersledamot kan föreningen vid årsmöte kalla den, som inlagt utomordentliga förtjänster vid främjande av föreningens syften eller inom dess ämnesområde. Styrelsen kan på förslag därom kalla läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet inom naturvetenskap, teknik eller beteendevetenskap att bli korresponderande ledamot av före-ningen.

§ 4

Ordinarie årsmöte hålles å tid och plats, som styrelsen bestämmer. Vid årsmöte

a) föredrages styrelse- och revisionsberättelse

b) beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen

c) fastställes årsavgift samt

d) väljes styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa jämte – för en tid av två år – representant(er) i Sällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denne (dessa). Fullmäktig och suppleant skall vara ledamot av Sällskapet.

e) väljes valberedning bestående av minst tre medlemmar.

§ 5

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och fem övriga ledamöter. Inom styrelsen bör finnas företrädare för naturvetenskap och teknik. Uppgift om föreningens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Sällskapet.

§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid sektionsmöte och årsmöte protokoll föras.

Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är om beslutet ense.

Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.

§ 7

Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar.

§ 8

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden oktober – september.

Föreningens årsmöte äger rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång på dag som bestäms av styrelsen. Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst 14 dagar i förväg.

Extra möte skall hållas när styrelsen eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att be-handla uppgivet ärende.

§ 9

Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning.

Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid mötet.

§ 10

Medlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i § 1.

Ledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är föreningsmedlem, äger tillträde till föreningens

§ 10

Medlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i § 1.

Ledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är föreningsmedlem, äger tillträde till föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i beslut.

§ 11

Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring in-sändes minst två månader före årsmötet till styrelsen.

Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är om be-slutet ense.

Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet fastställt densamma.